Personal Record Pedigree Chart

7480 Olof Laurentii Bure

Kyrkoherde.

Father:14960 Lars Andersson
Mother:14961 Anna Mosesdotter (1505 - )

Born:Viken, Skellefteå (AC)
Yrke:Kyrkoherde i Nora, Ångermanl. 1579-1588 Nora, Västmanl.1588-1613
Herdaminne:Hm Nora (Y),khdar: "Olof Laurentii Bure (1579-88) var född i Skellefteå s:n, son af länsmannen Lars Andersson i Viken och Anna Mosesdotter i Bure, enl. Buresläktens stamtafla. Bevittnade ss. pastor i Nora socknens tiondelängd första gången 1579. I kraft af kon. Johan III:s bref 29 juni 1582 fick han lösa till sig kronohemmanet Fanskog (nu Fantskog) 6 säl. i Skogs s:n för 13 1/2 daler och förvärfvade sig för samma pris 6 säl. i Hjelta i Bjärtrå. Han uppbar för sista gången 6 mars 1588 det vederlag om 12 t:r spanmål, som samme konung tillerkänt pastorerna i Nora för den indragna präststommen i Skog, hvilken lämnats såsom godtgörelse åt bönderna på Hernön vid Hsand stads anläggning. Genom byte skall han erhållit Nora pastorat i Fjärdhundra, Uppland, hvilket han tillträdde maj s. å. Han undertecknade ss. khde där prästerskapets försegling på arfföreningen 7 mars 1590 samt Uppsala mötes beslut 1593. Afled enl. Fant 1613 efter att i 52 år varit präst. Stamfader för många prästsläkter i Upland".

Hm Nora (U), khdar: "Olof Laurentii Bure kom hit 1588, då allenast 60 matlag här funnos. Han var född i Burbäck i Nora socken af Ångermanland.(Hm Y anger Viken Skellefteå. Min anm.) Hans fader var den gamla och rike länsmannen Lars Andersson i Wiken i Skellefteå; modren Anna Mosesdotter Bure. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Prot. 1600: 'Past. L. begärde bekomma en ung person till sin medhjelpare för sin sjuklighet skull, och efter socknen ligger vidt och han intet alltid förmår draga till socknebud, efter han hafver rosen. Res.: Om den han begärer kan stå sig in examine ordinandorum, när Gud varder oss förlänandes en ArckiEp., då blifver derom handladt.' Af K. Carl IX fick han 1602 från 12 till 24 t:r i vederlag, emedan han låg vid en stor stråkväg, hvilket äfven 1613 af K. Gustaf Adolph bekräftades. Ä.Bisk. Olaus Martini visiterade här 1603. Dog 1613, sedan han varit Pastor här i 25 och Prest i 52 år. Han påstås härstamma i rät nedstigande linia från Fahle Bure den yngre, och är stamfader för många prestslägter i stiftet, såsom: Brunnelius, Wåhlberg, Gedner, Phragmenius, Djupedius, Martin, Printz, etc.
 
Dead:1613

Children with 7481 Ursilla Kristoffersdotter

Children:
Anna Olovsdotter Bure (1548 - 1650)
3740 Roland Olai Bure (1587? - 1670)
Engelbrekt Olovsson Noraeus (1595 - 1636)
Moses Olofsson
Mårten Olofsson
Kristoffer Olofsson Bure
Beata Olovsdotter Bure
Karl Olofsson Burman
Ingrid Olovsdotter Bure
Lars Olovsson Bure