Personal Record Pedigree Chart

Jonas Bredberg

Kyrkoherde i Ljustorp.

Father:458 Nils (yngre) Nilsson (1678 - 1758)
Mother:459 Brita Jonsdotter (1682 - 1754)

Born:1707-06-24 Bredbyn, Njurunda (Y)Notering i Familjeregistret , sch kh Ljustorp
Herdaminne:1743 Selånger (Y)Selånger
13. Johan Bredberg (1743-56) anbefalldes 10 febr. 1731 att
förfoga sig till Sundsvall för att hjälpa komm. P. Gropman, blef nåd-årspred.
efter honom, erhöll 28 juli 1731 konfirmation på samma tjänst,
men med tillsägelse att infinna sig i konsist. för att höras i vissa mål sacel-lanien
angående. Detta skedde den 4 aug. då han, tillfrågad om den lön
och inkomst, som hans antecessor och svärfader sal. Gropman af pastore
och förs. åtnjutit, berättade att bägge komministri utom deras rättighet
af förs. dittills uppburit af pastore 10 t:r och af donationsspanmålen andra
10 t:r i årlig lön. Bredberg, som nu på sacellanien skulle få fullmakt,
förmentes att ej allenast bemöta sin pastor med all kärlek, respekt och
höflighet så uti som utom ämbetets förrättningar, utan ock med sin kom-minister
och medbroder kapellanen Lenæsio i vänlighet och förtroende
öfverenskomma. (Hdpr.) Efter Lenæsius ensam komminister i för-samlingen
fr. 1743 till 1756, då han tillträdde Ljustorps pastorat.
 
Residence:1756 Kyrkobolet, Ljustorp (Y)
Herdaminne:1756 Ljustorp (Y)LJUSTORP 105
17. Jonas Bredberg (1756-74), f . 1707 i Njurunda s:n; föräldrar:
bonden Nils Nilsson i Bredbyn och Brita Jonsdotter. Stud. 23 jan. 1727
i Upsala; prästv. och nådårspred. i Njurunda 1729 efter khden Sandmark;
nådårspred. efter svärfadern komm. Gropman i Sundsvall 1731, anhöll
om och fick fullmakt som komm. efter honom, hvilken tjänst han tillträdde
1733; tillika komm. i Selångers landsförs. 1743. Khde i Ljustorp 29 dec.
1755, tilltr. 1756. Prost i Medelpads norra kontrakt 1767; prästeståndets
fullmäktig vid 1769 års riksdag. Var mycket verksam att samla medel
till den nya kyrkobyggnaden i Sundsvall, för hvilket ändamål han själf
efter erhållen tjänstledighet företog en rundresa i svenska landskap. Äfven
arbetet på den vidlyftiga ombyggnaden af Ljustorps kyrka bedref han
från sin ankomst hit så energiskt, att hon redan 2 okt. 1757 kunde invigas
af biskop Kiörning. Året därpå inträffade olyckan, att hela prästgården
uppbrann jämte khdens redbaraste egendom. Prästbordet, som legat i van-häfd,
blef genom hans driftighet ånyo satt i godt stånd. Prosten Bredberg
afled 7 juni 1774 och begrofs af biskop Kiörning i Ljustorps kyrka framför
altaret 3 juli s. å. med liktext öfver Psal. 90.
G. 1731 m. Maria Cecilia Gropman, dotter af komm. Petrus Gropman
i Sundsvall; d. i Vibyggerå prästgård 16/3 1792, 77½ år g. Af deras 13 barn voro
5 lefvande vid faderns död. Änkan erhöll dubbla nådår.
Barn: Brita, f. 1734, g. 2/7 1761 m. handl. N. Langh i Sundsvall, d. där 11/8
1781; Nils f. 1736, stadskomm. i Hsand, d. 22/2 1771 af lungsot i fädernehemmet;
Margareta Elisabeth, f. 1740, g. m. efterträdaren khde. Svanström, omg. m. khden
i Indal Elof Frisendahl, d. 1805; Maria Sophia, f. 1746, d. ogift i Ljustorp 1/3
1783 af lungsot; Erik, f. 23/6 1747, rådman i Sthm, direktör m. lagmans namn,
heder och värdighet, förf. af ekonomiska skrifter, d. 15/6 1807; Anna Catharina,
f. 1751, d. i Vibyggerå prästg. 29/6 1794; Jonas Olaus, f. 3/11 1756, d. 5/1 1757 i Ljus-torp;
Ebba Cecilia, f. 19/7 1758, d. 11/9 s. å.
Tr.: Christelig bön, under Sundsvalls nya kyrkios påstående byggnad, hvilken
ock vid första grundstenens läggande, den 20 Augusti 1737, på byggningsplatsen upläs-tes.
Upstäld af Jona Bredberg, R. D. comminister der sammastädes.
 
Buried:1771-07-03 Ljustorp (Y) begrofs af biskop Kiörning i Ljustorps kyrka framför
altaret 3 juli s. å. med liktext öfver Psal. 90.
 
Dead:1774-06-07 Ljustorp (Y)Kyrkobolet, Ljustorp (Y)från CD

Marriage with Maria Cecilia Gropman (1714 - 1792)

Marriage:1731