Personal Record Pedigree Chart

3740 Roland Olai Bure

Kyrkoherde.

Father:7480 Olof Laurentii Bure (- 1613)
Mother:7481 Ursilla Kristoffersdotter

Born:about 1587 Nora (Y)
Herdaminne:Hm Nora (C), khdar: "Roland Olai Bure. Son af N:o 5 (Olof
Laurentii Bure). Låg i vagga då fadren hitkom. Pvgd 1612, då han
var 25 år gammal. Var först Commin. här i 22 år och bodde på
Buska. Kyrkoh. här 1633. Prestgården afbrann 1639. Riksdagsman
1647. Död 1670, sedan han varit de 12 sista åren blind". Hm Nora
(C) khdar, rev.: "Gift senast 1615. (Not: Rolandus upptagen som
gift vid erläggande av Älvsborgs lösen 1615. Efter hustruns död
1637 skänkte han en tronhimmel till predikstolen). 3/5 1630
erhöll han fastebrev på 4 öresland i Buska. Han ägde även en del
av en gård i Uppsala på platsen för nuvarande Västgöta nation.
Denna gårdsdel sålde han 1647 till greve Lennart Torstensson.
1654 begärde styvsonen Sebastian Ihering för hans räkning fasta
på Sörbo sågkvarn i Nora, som han köpt för 86 daler kmt. Sedan
omkring 1648 blev kyrkoherden tvungen att underhålla en soldat,
vilket han ansåg vara emot privilegierna. Domkapitlet svarade
på hans klagomål att detta var en fråga som han borde ta upp
med den präst, som skulle sändas till riksdagen, men att
överheten också bestämt att soldaterna skulle arbeta för födan.
På grund av ålder och blindhet måste Bure från 1655 ha sina söner,
först Bernhard och sedan Erik, som medhjälpare. Han beklagar sig
även för hur dyrt det var att hålla sönerna vid universitetet.
2/4 1639 brann prästgården och dess ladugård med "mestadelen av
innandömet", kläder och säd. Från ett syneinstrument 20/5 1672
kan man se, hur den nya prästgården i detalj tedde sig.
(Se kopia från hmU, min anm.) Personligen ägde han 1635 även 1/2
hemman Drängebo om 3 öresland. Av boskapslängd 1636 framgår att
utsädet uppgick till 8 tunnor samt att Bure hade 2 hästar,
2 fålar, 4 ston, 2 oxar, 20 kor, 1 tjur, 2 stutar, 15 kvigor,
8 gamla och lika många unga får, 8 risbitar och 10 gamla samt 10
unga getter samt lika många svin. 1653 köpte han även Kiölfors i
Enåker av Hans Allentinsson".
 
Dead:1670 Nora (U)

Marriage with 3741 Margareta Påvelsdotter (1595 - 1673?)

Marriage:(omkr.1638) Nora (?)

Children:
Erik Roland Bure (1640 - 1688)
1870 Engelbrekt Rolandi Bure (- 1684)

Marriage with Katarina Björnsdotter (- 1637)

Marriage:(senast 1615)